1. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , ارزیابی تنوع علف های هرز و حشرات تحت تأثیر کشت مخلوط ردیفی گاوزبان اروپایی و لوبیا , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 2. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , برآورد ضرایب همبستگی بین میزان تولید خالص اولیه ذرت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر مدیریت های مختلف زراعی , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 3. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , قربانعلی اسدی , اثر مدیریت های بوم نظام زراعی بر ضرایب همبستگی بین میزان نیتروژن و کربن آلی خاک و شاخص تنوع علف های هرز , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 4. علیرضا طاهری راد , مهدی خجسته پور , عباس روحانی , سرور خرم دل , بررسی تخلیه منابع سامانه تولید برنج با رهیافت ارزیابی چرخه حیات: مطالعه موردی استان گلستان , اولین همایش ملی بهداشت محیط، سلامت و محیط زیست پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 5. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , قربانعلی اسدی , اثر وزن بنه بر ضرایب همبستگی بین شاخص های تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 6. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , اثر مقادیر کود نیتروژن بر تراکم، زیست توده و شاخص تنوع علف های هرز در مزرعه سیر , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 7. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , روح اله آفریکان , مطالعه همبستگی بین شاخص شانون و تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه سیر تحت تأثیر مقادیر مختلف پسماند گندم , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 8. کبری عبدالهی , بهروز اسماعیل , سرور خرم دل , ساسان راستگو , سولماز فتح العلومی , اثر کاربرد پوتریسین بر کیفیت پس از برداشت خیار گلخانه ای رقم یلدا , چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 9. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , قربانعلی اسدی , بررسی اثر مقادیر کمپوست قارچ بر ضریب همبستگی بین شاخص تنوع علف های هرز و عملکرد کلاله زعفران , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 10. قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , سرور خرم دل , اثر الگوی کاشت بر تراکم و تنوع علف های هرز و برخی خصوصیات گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum L.) , دومین همایش ملی تنوع زیستی و تاثیر آن بر کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 11. قربانعلی اسدی , الهام اوغازیان , حمید حاتمی , سرور خرم دل , بررسی امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز ازمک (Lepidium draba) با استفاده از کنه گلخوار(Aceria draba (Nal.) Acari: Eriophydae) , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 12. فاطمه ذاکرتولائی , سرور خرم دل , معصومه حسامی , اثر تلقیح با کودهای بیولوژیکی فسفره بر خصوصیات رویشی و عملکرد رقم پابلند گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) , دوازدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 13. عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , هادی شوریده , سوسن نادی بهلولی , اثر مقادیر نیتروژن بر رشد و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.) , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 14. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , سوسن نادی بهلولی , ارزیابی اثر مدیریت علف های هرز در مراحل مختلف رشدی زیره سبز بر جمعیت علف های هرز و عملکرد , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 15. عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , هادی شوریده , سوسن نادی بهلولی , اثر بسترهای مختلف کاشت بعنوان راهکاری ارگانیک بر خصوصیات رشدی و عملکرد گیاه داروئی سیر , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 16. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , سوسن نادی بهلولی , بررسی پتانسیل آللوپاتی اندام های مختلف زعفران بر خصوصیات جوانه زنی تاجریزی و سلمه تره , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 17. عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , هادی شوریده , زینت رستمی , اثر مقادیر مختلف کود نیتروژن بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه داروئی سیر , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 18. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , زینت رستمی , مطالعه تأثیر دگرآسیبی عصاره آبی برگ گردو بر خصوصیات جوانه زنی تاجریزی و سلمه تره , همایش ملی فرآورده های طبیعی و گیاهان دارویی NCNPMP 2010 , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 19. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , گلثومه عزیزی , سوسن نادی بهلولی , بررسی اثر مقادیر مختلف پسماند گندم بر جمعیت و زیست توده علف های هرز در مزرعه سیر , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 20. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , تأثیر روش های مختلف کنترل بر جمعیت و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 21. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , امکان سنجی کنترل بیولوژیکی علف هرز قندرون با استفاده از کنه گالزا Aceria chondrillae)) (Acarina: Eriophyidae) , همایش ملی محیط زیست و تولیدات گیاهی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 22. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , مریم جهانی کندری , سوسن نادی بهلولی , بررسی اثر تاریخ کاشت به عنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زیره سبز , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 23. شرکت شباهنگ - جواد , سرور خرم دل , فرزاد نجفی , سوسن نادی بهلولی , اثر سطوح مختلف تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پنیرک و ختمی , اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 24. سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , سمیه اسدی , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی ریحان و گشنیز تحت تأثیر سطوح مختلف شوری , اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 25. سرور خرم دل , مرضیه خواجه , نرگس کربلایی , اثر سطوح مختلف شوری بر خصوصیات جوانه‌زنی و رشد اولیه گیاهچه شاهدانه (Cannabis sativa L.) , اولین همایش ملی تنشهای گیاهی (تنشهای غیرزیستی) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 26. سرور خرم دل , شرکت شباهنگ - جواد , سوسن نادی بهلولی , اثر مقادیر مختلف کود دامی بر خصوصیات رشدی و عملکرد همیشه بهار (Calendula officinalis L.) , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 27. پرویز رضوانی مقدم , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , شرکت شباهنگ - جواد , سوسن نادی بهلولی , ارزیابی تأثیر وزن های مختلف بنه بعنوان راهکاری ارگانیک بر تراکم و زیست توده علف های هرز و عملکرد زعفران , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 28. سرور خرم دل , اصغر خوشنودیزدی , سوسن نادی بهلولی , ارزیابی تنوع زیستی علفهای هرز و حشرات در الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 29. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , الهام عزیزی , روح اله آفریکان , اثر مقادیر مختلف کلش گندم بر اجزای عملکرد و عملکرد سیر , کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 30. آسیه سیاهمرگویی , سرور خرم دل , لیلا علیمرادی , الهام عزیزی , مریم جهانی کندری , بررسی نقش مدیریت علفهای هرز بر کارایی مصرف نور چغندرقند و چند گونه علف هرز , چهارمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 31. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , آسیه سیاهمرگویی , علی مؤمن , اثر سطوح تنش خشکی بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه مریم گلی و گاوزبان اروپایی , دومین همایش مدیریت کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 32. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , آسیه سیاهمرگویی , علی مؤمن , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی گاوزبان اروپایی و مریم گلی تحت تأثیر سطوح مختلف تنش شوری , دومین همایش مدیریت کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 33. قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , مقایسه شاخصهای کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) تحت تأثیر سطوح مختلف کود دامی , دومین همایش مدیریت کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 34. سرور خرم دل , سمانه زیرک کاخکی , ارزیابی چرخه حیات راهکاری برای مطالعه اثرات زیست محیطی فعالیت های کشاورزی بمنظور دستیابی به توسعه پایدار , اولین کنفرانس ملی راهکارهای دستیابی به توسعه پایدار در بخش های کشاورزی، منابع طبیعی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 35. قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , اثر تیمارهای مختلف کودی بر خصوصیات کیفی گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata) , همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 36. قربانعلی اسدی , علی مؤمن , مینا نورزاده نامقی , سرور خرم دل , ارزیابی محتوی نیتروژن و شاخص های کارایی نیتروژن در گیاه دارویی اسفرزه (Plantago ovata L.) تحت تأثیر مقادیر مختلف کود نیتروژن , همایش ملی خاک، کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 37. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , سمانه زیرک کاخکی , پهنه بندی اگرواکولوژیکی رهیافتی در راستای توسعه پایدار کشاورزی , اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 38. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , سمانه زیرک کاخکی , کاشت گیاهان پوششی رهیافتی اکولوژیک در راستای مدیریت پایدار علف های هرز , اولین همایش ملی توسعه پایدار کشاورزی و محیط زیست سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 39. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , سمانه زیرک کاخکی , مطالعه روند تغییرات فعالیت ریزموجودات خاکزی و محتوی نیتروژن خاک تحت مدیریت های مختلف نظام زراعی ذرت , اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 40. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , سمانه زیرک کاخکی , بکارگیری کشاورزی متناسب با مکان با استفاده از سیستم اطلاعات جغرافیایی بعنوان راهکاری مدیریتی در راستای اولویت های توسعه پایدار , اولین همایش ملی حفاظت و برنامه ریزی محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 41. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , قربانعلی اسدی , سوسن خرم دل , مطالعه خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه یولاف وحشی تحت تأثیر عصاره آبی اندام های مختلف گیاه دارویی زعفران , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 42. سرور خرم دل , سیدمحمد سیدی , اثر مدیریت تلفیقی کودی آلی و بیولوژیک بر وزن خشک و درصد اسانس گیاه دارویی مرزنجوش (Origanum majorana L.) , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 43. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , ال ناز ابراهیمیان , مطالعه عملکرد و محتوی اسانس زنیان تحت تأثیر سطوح مختلف نیتروژن , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 44. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , سیدمحمد سیدی , هما عزیزی , مطالعه جمعیت و تراکم زیست توده علف های هرز تحت تأثیر وزن های غده در گیاه دارویی زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 45. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , ال ناز ابراهیمیان , بررسی تأثیر تلقیح بذر گیاه دارویی رازیانه با قارچ همزیست میکوریزا بر عملکرد و محتوی اسانس , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 46. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , سوسن خرم دل , مطالعه تأثیر سطوح پلی اتیلن گلایکول بر خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی پسیلیوم و مرزنجوش بستانی , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 47. سرور خرم دل , اصغر خوشنودیزدی , سوسن خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , ارزیابی تأثیر همزیستی میکوریزایی بر عملکرد کمّی و کیفی گیاه دارویی زیره سبز , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 48. سرور خرم دل , مهدی مکمل , آسیه سیاهمرگویی , سوسن خرم دل , ارزیابی عملکرد گل و بذر همیشه بهار تحت تأثیر سطوح مختلف تراکم بوته در شرایط آب و هوایی شیروان , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 49. قربانعلی اسدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , الهام عزیزی , آسیه سیاهمرگویی , مطالعه خصوصیات رشدی و عملکرد گونه دارویی سیر تحت تأثیر سطوح مختلف کود نیتروژن , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 50. فرزاد نجفی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , لیدا فکرت , مطالعه اثر مدیریت های مختلف کودی بر عملکرد و اجزای عملکرد رازیانه (Foeniculum vulgare L.) , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 51. علیرضا کوچکی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , فرزاد نجفی , سارا بخشائی , ارزیابی تأثیر مقادیر مختلف آبیاری بر عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی رازیانه , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 52. فرزاد نجفی , جواد شباهنگ , سرور خرم دل , ارزیابی تأثیر تیمارهای کودی بر تعداد و وزن خشک گل های گونه دارویی بابونه (Matricaria chamomilla L.) در چین های مختلف , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 53. سرور خرم دل , مهدی مکمل , آسیه سیاهمرگویی , سوسن خرم دل , اثر سطوح مختلف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی زیره سبز (Cuminum cyminum L.) , اولین همایش منطقه ای گیاهان دارویی شمال کشور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 54. ال ناز ابراهیمیان , سرور خرم دل , اصغر خوشنودیزدی , ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز تحت تأثیر الگوهای مختلف کشت مخلوط ردیفی لوبیا و زنیان , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 55. المیرا محمدوند , سرور خرم دل , مهدی مکمل , ارزیابی تراکم و زیست توده علف های هرز در مزرعه شوید تحت تأثیر تاریخ های مختلف کاشت پاییزه , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 56. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , المیرا محمدوند , ارزیابی جمعیت، تراکم و زیست توده علف های هرز مزرعه زعفران تحت تأثیر کاربرد بقایای گیاهی , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 57. لیدا فکرت , سرور خرم دل , آسیه سیاهمرگویی , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی دو گونه هرز خردل وحشی و شلمی تحت تأثیر غلظت های مختلف عصاره آبی اندام های هوایی و بنه زعفران , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 58. سرور خرم دل , فاطمه ذاکرتولائی , لیدا فکرت , مطالعه اثر مدیریت علف های هرز در مراحل رشدی شوید بر جمعیت علف های هرز و عملکرد , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 59. آسیه سیاهمرگویی , سرور خرم دل , مهدی مکمل , ارزیابی تراکم و جمعیت علف های هرز و عملکرد در کشت مخلوط ردیفی زیره سبز و لوبیا , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 60. سارا بخشائی , سرور خرم دل , اصغر خوشنودیزدی , ارزیابی اثر الگوهای کشت مخلوط ردیفی زنیان با شنبلیله بر تراکم و تنوع علف های هرز و عملکرد , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 61. جواد شباهنگ , سرور خرم دل , لیدا فکرت , محبوبه عبدالهی مایوان , اثر گیاهان پوششی بعنوان راهکاری پایدار در مدیریت علف های هرز و عملکرد زعفران , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 62. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , رضا خراسانی , آسیه سیاهمرگویی , اثر مدیریت های مختلف نظام زراعی بر تولید خالص اندام های هوایی و زیرزمینی ذرت و شاخص تنوع علف های هرز , پنجمین همایش علوم علفهای هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 63. رضا قربانی , سرور خرم دل , قربانعلی اسدی , روح اله آفریکان , ال ناز ابراهیمیان , ارزیابی اثر مدیریت های غیرشیمیایی بر فلور علف های هرز و عملکرد اسفناج , دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 64. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , ارزیابی جمعیت و تنوع علف های هرز تحت تأثیر نسبت های مختلف کشت مخلوط درهم جو با ماشک گل خوشه ای , دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 65. سرور خرم دل , رضا قربانی , هما عزیزی , سیدمحمد سیدی , ال ناز ابراهیمیان , بررسی اثر روش های غیرشیمیایی بر تراکم و زیست توده علف های هرز در زیره سبز , دومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 66. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , ترسیب کربن راهکاری پایدار برای تخفیف اثرات تغییر اقلیم , دومین همایش ملی تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 67. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , بکارگیری ارزیابی چرخه حیات راهکاری مناسب برای تخفیف تغییرات اقلیمی آینده , دومین همایش ملی تغییر اقلیم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 68. سرور خرم دل , اصغر خوشنودیزدی , ال ناز ابراهیمیان , تأثیر سطوح شوری بر خصوصیات رشدی و فیزیولوژیک شاهدانه , اولین همایش ملی تنش شوری در گیاهان و راهکارهای توسعه کشاورزی در شرایط شور , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 69. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , ارزیابی خصوصیات رشدی گیاه دارویی کرچک (Ricinus communis L.) تحت تأثیر مصرف کودهای آلی , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 70. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , آسیه سیاهمرگویی , سوسن خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , مطالعه اثر تأثیر مقادیر کود دامی بعنوان راهکاری پایدار بر عملکرد و اسانس گیاه دارویی زوفا , هشتمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 71. امیر سلیمانی , اذین راشد , حسین باقرزاده سکه , سرور خرم دل , عبدالمجید فرجادیان , بررسی ارزش اقتصادی بهره برداری و احیاء گیاه دارویی گون کتیرایی در منطقه اکبرآباد کاشمر , اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 72. امیر سلیمانی , اذین راشد , حسین باقرزاده سکه , سرور خرم دل , عبدالمجید فرجادیان , محصولات فرعی جنگلی و مرتعی: توانی بالقوه در اقتصاد و پتانسیلی در اشتغال زایی استان خراسان رضوی , اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 73. سرور خرم دل , رحمت الله قشم , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , اثر سطوح پلیمر سوپرجاذب بر عملکرد گل و کلاله زعفران , دومین همایش ملی آخرین داوردهای علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 74. امیر سلیمانی , اذین راشد , حسین باقرزاده سکه , سرور خرم دل , عبدالمجید فرجادیان , اهلی سازی گیاه دارویی نوروزک: ویژگیهای خاکی رویشگاههای طبیعی , اولین همایش ملی تجاری سازی گیاهان دارویی و فرآورده های طبیعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 75. سرور خرم دل , امیر سلیمانی , اذین راشد , ارزیابی عملکرد گل و کلاله زعفران تحت تأثیر بافت خاک , دومین همایش ملی آخرین دستاوردهای علمی و پژوهشی زعفران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 76. سرور خرم دل , سوسن خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , اثر سطوح تنش شوری با کلرید سدیم بر خصوصیات جوانه زنی دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ , اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تأکید بر تنشهای غیرزیستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 77. سرور خرم دل , سوسن خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , ارزیابی خصوصیات جوانه زنی و رشد اولیه دو گونه دارویی سیاهدانه و گلرنگ تحت تأثیر سطوح تنش خشکی , اولین همایش ملی علوم کشاورزی با تأکید بر تنشهای غیرزیستی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 78. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , ال ناز ابراهیمیان , بررسی محتوی کمی و کیفی اسانس گیاه دارویی آویشن تحت تأثیر مراحل مختلف برداشت , اولین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 79. حسینعلی شمس آبادی , علیرضا طاهری راد , سرور خرم دل , امین نیکخواه کلاچاهی , اثر روش‌های مختلف خاک‌ورزی، تراکم بوته و الگوی کاشت بر خصوصیات رشد ذرت شیرین در مالزی , هشتمین کنگره مهندسی ماشین های کشاورزی و مکانیزاسیون ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 80. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , اثر مقادیر بقایای آفتابگردان بر تراکم و تنوع علفهای هرز در مزرعه نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 81. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمد حسن هاتفی , اثر بقایای آفتابگردان بر اجزای عملکرد و عملکرد نخود , پنجمین همایش ملی حبوبات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 82. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , درصد تغییرات محتوی عناصر پرمصرف و وزن مخصوص ظاهری خاک تحت تأثیر نوع مدیریت خاکورزی , هشتمین کنگره ملی مهندسی ماشینهای کشاورزی (بیوسیستم) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 83. محبوبه عبدالهی مایوان , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , رضا قربانی , اثر تراکم و آبیاری بر خصوصیات رشد و عملکرد گیاه دارویی گاوزبان اروپایی , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 84. افسانه امین غفوری , پرویز رضوانی مقدم , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , ارزیابی خصوصیات رشدی و تراکم علف های هرز تحت تأثیر کاشت انواع گیاهان پوششی در مزرعه کرچک , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 85. هما عزیزی , سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , قربانعلی اسدی , اثر مقادیر کود دامی بر خصوصیات رشد، عملکرد دانه و اسانس گیاه دارویی زیره سیاه , همایش ملی علوم و فنون کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 86. هما عزیزی , سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , جواد شباهنگ , اثر کاربرد گوگرد و تلقیح با کود زیستی تیوباسیلوس بر عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی ختمی , اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 87. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر مقادیر بقایای گندم بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک , اولین کنفرانس ملی الکترونیکی علوم کشاورزی و محیط زیست , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 88. سرور خرم دل , لیلا جعفری , بررسی وضعیت پایداری بوم نظام های کشاورزی در کشور , ایلام مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 89. لیلا جعفری , سرور خرم دل , بررسی تناسب کشاورزی بوم سازگار (زیستی) در استان ایلام , ایلام مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 90. علیرضا کوچکی , ال ناز ابراهیمیان , سرور خرم دل , جواد شباهنگ , EVALUATION OF PLANTING PATTERNS ON GROWTH, FLOWER AND SEED YIELD OF MALLOW AS A MEDICINAL PLANT , سومین کنگره ملی گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 91. مریم رضازاده , سرور خرم دل , گرمایش جهانی و بررسی راهکارهای تخفیف آن در بوم نظام های زراعی , ایلام مهد کشاورزی باستان فرصتها و توانمندیها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 92. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر روشهای مدیریت خاکورزی بر خصوصیات شیمیایی و بیولوژیکی خاک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 93. علیرضا کوچکی , سرور خرم دل , ال ناز ابراهیمیان , جواد شباهنگ , اثر مدیریت حاصلخیزی خاک بر عملکرد گل گیاه دارویی پنیرک , سیزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 94. قدریه محمودی , سرور خرم دل , لیلا جعفری , ارزیابی شاخصهای اکولوژیکی تنوع علفهای هرز شوید تحت تأثیر تاریخ کاشت و مرحله کنترل علف هرز , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 95. دکتر اسماعیل رضایی چیانه , سرور خرم دل , موسی جمالی , ارزیابی عملکرد کمی و محتوی اسانس شوید در الگوهای مختلف کشت مخلوط با شنبلیله , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 96. جواد شباهنگ , فرزاد نجفی , سرور خرم دل , پروین جعفری , ارزیابی عملکرد کمی و کیفی بابونه تحت تأثیر حاصلخیزکنندههای مختلف خاک , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 97. امین نیکخواه کلاچاهی , سرور خرم دل , حسام الدین سلوکی , هانی حمزه کلکناری , آنالیز حساسیت انرژی در نظام تولید شلتوک برنج در استان مازندران , اولین کنگره بین المللی و سیزدهمین کنگره علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران سومین همایش علوم و تکنولوژی بذر , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 98. علیرضا طاهری راد , مهدی خجسته پور , عباس روحانی , سرور خرم دل , بررسی الگوی مصرف انرژی تولید شلتوک برنج در استان گلستان , اولین همایش ملی مدیرت انرژی های نو و پاک , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 99. سمیه بهادری , بهروز اسماعیل پور , مختار حیدری , سرور خرم دل , پریسا شیخ زاده مصدق , تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیش تیمار بذر با سالیسیلیک اسید در پیش تیمار بذر بر شاخصهای جوانه زنی بامیه (Abelmoschus esculentus L.) رقم بسنطی , سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 100. سمیه بهادری , بهروز اسماعیل پور , مختار حیدری , سرور خرم دل , پریسا شیخ زاده مصدق , تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیشتیمار بذر با اسپرمیدین بر شاخصهای جوانه زنی بامیه رقم بسنطی , سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 101. سمیه بهادری , بهروز اسماعیل پور , مختار حیدری , سرور خرم دل , پریسا شیخ زاده مصدق , تاثیر زمان و غلظتهای مختلف پیشتیمار بذر با اسپرمین بر شاخصهای جوانهزنی بامیه رقم بسنطی , سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 102. کبری عبداللهی , بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , ساسان راستگو , ساناز فتح العلومی , اثر محلول پاشی با عصاره جلبک دریایی بر برخی صفات رویشی خیار گلخانه ای , سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 103. کبری عبداللهی , بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , ساسان راستگو , ساناز فتح العلومی , تاثیر ورمیکمپوست و پوتریسین بر برخی خصوصیات رویشی خیار گلخانهای رقم یلدا , سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 104. کبری عبداللهی , بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , ساسان راستگو , ساناز فتح العلومی , تاتیر ورمیکمپوست و پوتریسین بر رنگیزههای فتوسنتزی خیار گلخانه ای , سومین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 105. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , مریم رضازاده , اثرات تغییر اقلیم و گرمایش جهانی بر تنوع زیستی , همایش ملی تغییرات اقلیم و مهندسی توسعه پایدار کشاورزی و منابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 106. محمدحسن هاتفی فرجیان , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , ارزیابی عملکرد جو و ماشک ل خوشه ای و نسبت برابری زمین تحت تدثیر نسبتهای کشت مخلوط , همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 107. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , افسانه امین غفوری , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , ارزیابی چرخه حیات (LCA) نظام های تولید گندم آبی کشور , اولین کنگره ملی سلامت غذا، تولید، تبدیل، مصرف , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 108. سرور خرم دل , عبداله ملا فیلابی , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , بررسی ضرورت تدوین استانداردهای بومی ارگانیک برای کشور به منظور دستیابی به توسعه پایدار , اولین کنگره ملی سلامت غذا، تولید، تبدیل، مصرف , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 109. پگاه نقی پوردهکردی , سرور خرم دل , علی بیجندی , بررسی عوامل موثر بر تغییر اقلیم با تاکید بر بحران آب و راهکارهای تخفیف آن , دومین همایش ملی بحران آب (تغییر اقلیم، آب و محیط زیست) , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 110. مهتاب گلزاری جهان آباد , محمد علی بهدانی , محمد حسن سیاری زهان , سرور خرم دل , EFFECTS OF DIFFERENT FERTILIZERS AND CORM WEIGHTS ON AVAILABILITY OF SOIL PHOSPHORUS AND POTASSIUM NUTRIENTS UNDER SAFFRON CULTIVATION , 4th National Congress on Medicinal Plants , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 111. عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , Evaluation of Environmental impacts for saffron agroecosystems of Khorasan by using LCa , 4th National Congress on Medicinal Plants , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 112. ال ناز ابراهیمیان , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , علیرضا بهشتی , کارایی مصرف نیتروژن در گندم(Triticum aestivum L.) تحت تأثیر نظام های خاک ورزی و کاربرد بقایا , 1st International Congress of Healthy Agriculture, Nutrition and Community , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 113. سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , فاطمه معلم بنهنگی , مطالعه اثرات زیست محیطی نظام¬های تولید جو با ارزیابی چرخه حیات (LCA) , 1st International Congress of Healthy Agriculture, Nutrition and Community , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 114. کبری عبدالهی , بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , ساسان راستگو , سولماز فتح العلومی , تاثیر کاربرد ورمی کمپوست و پوتریسین بر عناصر غذایی موجود در خاک و گیاه خیار گلخانه ای رقم یلدا , چهارمین کنگره ملی کشاورزی ارگانیک و مرسوم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 115. محمدجابر انصاری , سرور خرم دل , رضا قربانی , همت اله پیردشتی , مقایسه شاخصهای انرژی برنج در الگوهای کشت اول و دوم در شهرستان ساری , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 116. محمدجابر انصاری , سرور خرم دل , ارزیابی اقتصادی تولید ارقام بومی و پرمحصول برنج در روش¬های سنتی و مکانیزه در شهرستان ساری , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 117. پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر ترکیبهای کشت مخلوط بر عملکرد سه گونه دارویی سیاهدانه، گاوزبان اروپایی و همیشه بهار , سومین همایش ملی گیاهان دارویی وکشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 118. بهروز اسماعیل پور , سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , بررسی اثرات زیست محیطی نظام¬های تولید سیب‌زمینی در ایران بر مبنای کود نیتروژن با استفاده از ارزیابی چرخه حیات , دومین همایش گیاهان دارویی طب سنتی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 119. سرور خرم دل , مهدی مکمل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , اثر سطوح مختلف کود نیتروژن بر رشدو عملکرد کمی و کیفی سیاهدانه , دومین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 120. سرور خرم دل , عبداله ملافیلابی , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , ارزیابی پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬ تولید زعفران (مطالعه موردی: استان خراسان) , کنفرانس بین المللی توسعه با محوریت کشاورزی، محیط زیست و گردشگری , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 121. سرور خرم دل , جواد شباهنگ , افسانه امین غفوری , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , ارزیابی چرخه حیات نظام¬های تولید پسته (مطالعه موردی: استان خراسان) , همایش کشوری پسته و سلامت و پسته سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 122. عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , اثر تغذیه برگی بر عملکرد گل و کلاله زعفران (Crocus sativus L.) , همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 123. عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , مینا هوشمند , اثر حاصلخیزکننده¬های مختلف خاک بر خصوصیات زراعی بنه و گل زعفران (Crocus sativus L.) , همایش ملی کشت ارگانیک و ازدیاد گیاهان دارویی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 124. محمد حسینی , عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , اثر سن مزرعه بر محتوی ترکیبات فنولی و نیتروژن درریزوسفر، اندام¬های هوایی و زیرزمینی زعفران (Crocus sativus L.) , چهارمین همایش ملی زعفران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 125. عبداله ملافیلابی , سرور خرم دل , محمد حسینی , مینا هوشمند , اثر مدیریت تغذیه بر عملکرد بنه و گل گیاه نقدینه زعفران (Crocus sativus L.) , چهارمین همایش ملی زعفران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 126. مهتاب گلزاری جهان آباد , محمد علی بهدانی , سرور خرم دل , محمد حسن سیاری زهان , مطالعه خصوصیات رویشی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تأثیر مدیریت تغذیه و وزن بنه مادری , چهارمین همایش ملی زعفران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 127. مهتاب گلزاری جهان آباد , محمد علی بهدانی , سرور خرم دل , محمد حسن سیاری زهان , مطالعه خصوصیات کیفی زعفران (Crocus sativus L.) تحت تاثیر انواع کودهای زیستی , چهارمین همایش ملی زعفران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 128. سرور خرم دل , افسانه امین غفوری , بررسی میزان مصرف نهاده های شیمیایی در بوم نظام های کشاورزی شهرستان قوچان و راهکارهای کاهش مصرف آنها , همایش توسعه شهرستان قوچان ،فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 129. افسانه امین غفوری , سرور خرم دل , شناسایی فلور گیاهی به عنوان راهکاری جهت جلوگیری از انقراض و تنوع زیستی (مطالعه موردی: شهرستان قوچان) , همایش توسعه شهرستان قوچان ،فرصت ها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 130. پگاه نقی پوردهکردی , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , تحلیل عملکرد و اجزای عملکرد گیاه دارویی سیاهدانه (Nigella sativa L.) با استفاده از روش آنالیز مسیر , دومین همایش یافته های نوین در محیط زیست و اکوسیستم های کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 131. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , بررسی اثر تراکم کاشت بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیا قرمز , اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی پژوهش های محیط زیست و کشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 132. سرور خرم دل , ابوالفضل میرشکاری احمدی , فاطمه معلم بنهنگی , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , پالایش سبز راهکاری طبیعی در راستای حفاظت از محیط زیست , اولین همایش بین المللی وچهارمین همایش ملی گیاهان دارویی و کشاورزی پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 133. سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , مطالعه میزان انتشار گازهای گلخانه¬ای و پتانسیل گرمایش جهانی نظام¬های¬ تولید سیب¬زمینی , اولین همایش بین المللی و چهارمین همایش ملی پژوهشهای محیط زیست وکشاورزی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 134. سرور خرم دل , شرکت شباهنگ - جواد , افسانه امین غفوری , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , ارزیابی انتشار گازهای گلخانه¬ای نظام¬های تولید پسته (مطالعه موردی: استان خراسان) , The First International Congress on Healthy Agriculture, Nutrition and Community , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 135. سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , جنبه¬‌‌‌ها و روش¬های مختلف مدیریت غیرشیمیایی علف‌های‌هرز در بوم¬نظام¬های زراعی , اولین کنگره علمی پژوهشی توسعه و ترویج علوم کشاورزی،منابع طبیعی ومحیط زیست ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 136. افسانه امین غفوری , علیرضا کوچکی , محمد خیرخواه , سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , اثر تاریخ کاشت و تراکم بوته بر عملکرد بذر و اسانس گیاه دارویی کاکوتی چند ساله , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 137. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , مینا هوشمند , فاطمه معلم بنهنگی , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) تحت تأثیر مصرف کود دامی و وزن غده , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 138. سرور خرم دل , شرکت شباهنگ - جواد , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , اثر غلظت¬های عصاره آبی اندام¬های هوایی و زیرزمینی گیاه دارویی باریجه روی خصوصیات جوانه¬زنی یولاف وحشی , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 139. قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , محمدحسن هاتفی فرجیان , ارزیابی شاخص های گل گیاه دارویی زعفران در کشت مخلوط افزایشی با نخود , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 140. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , شرکت شباهنگ - جواد , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کدو پوست کاغذی در شرایط کشت مخلوط ردیفی با گیاهان زراعی- دارویی مختلف , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 141. مریم رضازاده , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , اثر نسبت¬های کشت مخلوط افزایشی شنبلیله با ارقام گوجه فرنگی بر عملکرد , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 142. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , شرکت شباهنگ - جواد , ارزیابی عملکرد و اجزای عملکرد کرچک تحت تأثیر نسبت¬های کشت مخلوط ردیفی با کدو پوست کاغذی , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 143. سحر ولی زاده , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , ارزیابی عملکرد واجزای عملکرد سیاهدانه (Nigella sativa L.) در کشت مخلوط ردیفی با لوبیا (Phaseolus vulgaris L.) , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 144. سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , پرویز رضوانی مقدم , Evaluation of the effects of saffron–cumin intercropping ratios on quality and yield under semi-arid conditions , ​Fifth International Symposium on Saffron , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 145. راحله احمدزاده قویدل , قربانعلی اسدی , محمدتقی ناصری پور یزدی , رضا قربانی , سرور خرم دل , بررسی اثر میزان مصرف کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد چهار رقم لوبیای قرمز (Phaseolus vulgaris L.) , دومین کنفرانس ملی و اولین کنفرانس بین المللی منابع طبیعی، مهندسی کشاورزی، محیط زیست و توسعه روستایی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 146. مینا هوشمند , علیرضا کوچکی , مهدی نصیری محلاتی , سرور خرم دل , بررسی عملکرد و اجزای عملکرد ذرت تحت تاثیر دوره بحرانی علف¬های هرز در شرایط آب و هوایی مشهد , سومین همایش بین المللی پژوهشهای کاربردی در کشاورزی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 147. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , فاطمه معلم بنهنگی , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , اثر سطوح کود دامی بر عملکرد و اجزای عملکرد وسمه (Indigofera tinctoria L.) , نخستین کنفرانس ملی توسعه کشاورزی زمین سالم , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 148. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , مینا هوشمند , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , ارزیابی رشد و عملکرد کمی و کیفی گیاه دارویی چندساله زیره سیاه (Bunium persicum Bioss.) تحت تأثیر مصرف کود دامی و وزن غده , نهمین کنگره علوم باغبانی ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 149. زینت رستمی , قربانعلی اسدی , سرور خرم دل , فاطمه معلم بنهنگی , معرفی فون بندپایان عمومی گیاه هرز خار زن بابا به منظور شناسایی عوامل بالقوه کنترل بیولوژیک , سومین همایش ملی کنترل بیولوژیک در کشاورزی ومنابع طبیعی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 150. فاطمه معلم بنهنگی , سرور خرم دل , عاطفه قلیزادگان احسان آباد , کاهش ردپای کربن راهکاری برای مقابله با تغییرات اقلیمی و گرمایش جهانی , اولین کنفرانس بین المللی مخاطرات طبیعی و بحران های زیست محیطی ایران، راهکارها و چالش ها , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 151. سرور خرم دل , پرویز رضوانی مقدم , سعید جاهدی پور , ارزیابی وضعیت نظام های زعفران و نقش زنان روستایی در تولید محصول کشاورزی سالم و ارگانیک , همایش ملی زن و پایداری محیط زیست در مناطق روستایی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 152. امین نیکخواه کلاچاهی , سرور خرم دل , سعید فیروزی , هانی حمزه کلکناری , اثرات زیست محیطی تولید چای در استان گیلان با ارزیابی چرخه حیات , دهمین کنگره ملی مهندسی مکانیک بیوسیستم (ماشینهای کشاورزی) و مکانیزاسیون , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 153. سحر مریداحمدی , ابوالفضل میرشکاری احمدی , سرور خرم دل , ارزیابی جنبه­ های سلامت اکوسیستم و راه­کارهای ارتقاء آن در بوم­ نظام­های زراعی , اولین همایش بین المللی و دومین همایش ملی کشاورزی، محیط زیست و امنیت غذایی , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 154. سحر مریداحمدی , سرور خرم دل , علیرضا کوچکی , جایگاه تنوع زیستی در بوم نظامهای زراعی و راهکارهای اکولوژیک سنجش و ارتقاء آن , همایش جامع کشاورزی منابع طبیعی و محیط زیست پایدار , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 155. عصمت محمدی , حمیدرضا اصغری , احمد غلامی , سرور خرم دل , بررسی اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر میزان تنفس خاک و برخی صفات زراعی گیاه ذرت در مرحله تاسل دهی , دومین کنگره بین المللی و چهاردهمین کنگره ملی علوم زراعت و اصلاح نباتات ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 156. جواد مشکانی , محمد کافی , سرور خرم دل , اثر نسبتهای کشت مخلوط ردیفی گیاه دارویی زیره سبز با موسیر بر عملکرد اقتصادی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 157. عصمت محمدی , حمیدرضا اصغری , احمد غلامی , سرور خرم دل , بررسی سیستم های مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیه ای بر تنوع و تراکم علف های هرز ذرت , هفتمین همایش علوم علف های هرز ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 158. عصمت محمدی , حمیدرضا اصغری , احمد غلامی , سرور خرم دل , اثر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای بر برخی خصوصیات خاک و رشد گیاه ذرت , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 159. سرور خرم دل , ارزیابی شاخص مدیریت کربن خاک و تولید خالص اولیه اندامهای زیرزمینی ذرت تحت تأثیر سیستمهای مختلف خاکورزی و مدیریت تغذیهای , پانزدهمین کنگره علوم خاک ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹
 160. سرور خرم دل , ضرورت توسعه کاشت گیاهان دارویی و راهکارهای مقابله با کم¬آبی , دومین همایش ملی گیاهان دارویی دیم ایران , تاریخ: ۱۳۷۸/۰۹/۰۹